אי–אונליין קפיטל (אי.או.סי) בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה שנתית של בעלי מניות החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ה', 24 באוקטובר 2019 בשעה 12:00 במשרדי החברה שברחוב יהודה הלוי 18, תל אביב. על סדר יום האסיפה הנושאים הבאים: (1) אישור מדיניות תגמול מעודכנת של נושאי המשרה בחברה לתקופה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה; (2) אישור חידוש ההתקשרות בהסכם ניהול עם בעל שליטה בחברה, ד"ר מיכאל גולן, בתפקידו כיו"ר דירקטוריון פעיל; (3) מתן פטור מאחריות והתחייבות לשיפוי לנושאי משרה, ה"ה ד"ר מיכאל גולן ויובל גולן, בעלי שליטה בחברה; (4) מתן פטור מאחריות והתחייבות לשיפוי לדירקטורים מכהנים ושיכהנו מעת לעת בחברה ובחברות שבשליטתה, למעט דירקטורים שהינם בעלי שליטה; (5) אישור תנאי כהונתו של מר איזי דניאל, מנכ"ל החברה; (6) מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים (למעט דירקטורים חיצוניים); (7) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה – שטיינמץ עמינח ושות'; (8) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.
המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה: סוף יום המסחר של ה-18 בספטמבר 2019.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעל מניות של החברה: 14 באוקטובר 2019.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
למידע נוסף, ראו דוח מיידי שהתפרסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ www.tase.co.il ביום 11 בספטמבר 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-095404).9 (מס' אסמכתא: 2019-01-003544).

כל הזכויות שמורות לאי אונליין קפיטל ©